8 av 10 yrkeschaufförer kör för fort utanför skolor

Folksam har för fjärde året i rad undersökt hastigheten bland yrkesförare. I årets rapport konstateras bland annat att andelen hastighetsöverträdelser bland yrkesförare utanför skolor ökat från 64 procent 2020 till 79 procent 2021, för tung yrkestrafik var motsvarande siffror 80 procent 2020 jämfört med 92 procent 2021.

Drygt 5300 fordons hastighet har mätts på vägar i Storstockholm och på vissa sträckor i Uppsala. Studien omfattar alla yrkesfordon med företagslogga; personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar. I genomsnitt körde de undersökta yrkeschaufförerna 8 kilometer i timmen över tillåten hastighet på 30-vägar, vilket motsvarar en fördubblad risk att bli allvarligt skadad för en fotgängare eller cyklist som blir påkörd. Skulle alla hastighetsbegränsningarna följas så skulle 80 liv sparas årligen.

Så kan andelen fortkörningar minskas:

  • Införande av trafiksäkerhetskrav vid upphandling av transporter
  • En ökad användning av tekniska stödsystem för hastighetsanpassning som exempelvis ISA-system som ger feedback till föraren om vilken hastighetsgräns som gäller
  • Att fler företag verksamma med yrkestrafik blir certifierade med ISO 39001 vilket i våra mätningar visat sig lett till färre hastighetsöverträdelser (ISO 39001 är ett standardiserat ledningssystem för trafiksäkerhet)
  • Att trafiksäkerhet, i större utsträckning än idag, blir en prioriterad ledningsfråga
  • Ökad rapportering av trafiksäkerhetsavtryck från företag

Läs mer om rapporten här.