Trafikpriset

Trafikpriset är ett pris som delas ut till en person som på ett eller annat sätt har bidragit till att driva utvecklingen framåt inom trafik- och transportområdet. Med trafikpriset vill vi lyfta fram personer i branschen som på olika sätt främjar föreningens syfte och som sprider kunskap och lärande.  

Trafikpriset delas ut årligen i samband med föreningens årsdagar. Alla medlemmar kan nominera personer till trafikpriset genom att skriva en motivering i formuläret nedan. Senaste dag för nominering är den 31 mars då styrelsen under april månad beslutar om vem som ska få priset.

Trafikpriset 2024 tilldelas Jonas Hedlund, trafikkonsult på Tyréns

Juryns motivering: "Jonas är duktig på att utmana normer och kommunicera komplexa utmaningar inom branschen och tvingar oss att se vedertagna sanningar med nya ögon. Han bjuder på kunskap inom områden såsom cykling, parkeringspolitik samt betydelsen och nya användningsområden av digital data inom trafikplaneringen."

Tidigare stipendiater

 • 2023 tilldelades Marie Pellas trafikpriset för hennes stora engagemang och insatser när det kommer till gröna resor och hållbar stadsplanering. Marie drivs av det hållbara samhället och de människor som bor där. Hon lever som hon lär och är en sann inspiratör som sprider kunskap och lärdomar inom många olika forum – företag, högskolor, kommuner, intresseorganisationer och som mobilitetsexpert på Energikontoret Mälardalen. Genom priset vill vi uppmärksamma Maries strävan efter att utmana normen om bilägande och bilens framkomlighet. Ho är en medveten mobilist som väljer färdmedel efter behov, inte efter normens förval om bil. Ett hållbart samhälle är inget som kan uppnås enbart genom smart fysisk planering, utan minst lika viktigt är att få med individens beteende och vanor.
 • 2022 tilldelades Christer Ljungberg trafikpriset för sitt stora engagemang och oförtrutna arbete inom trafikplanering. Christer har haft en avgörande roll i omställningen till ett mer hållbart transportsystem som präglas av målstyrd planering där trafik- och stadsutveckling går hand i hand. Med stor kunskap och välbyggda argument har han förordat en mänskligare trafikplanering med stort fokus på trygghet, trafiksäkerhet och attraktiva gaturum. Christer har varit en brygga mellan akademin, samhället och arbetslivet. Som en av grundarna till konsultföretaget Trivector har han arbetat hårt för att omsätta forskning i praktiken. Han är även en skicklig debattör och författare som alltid backar upp sina argument med fakta och vetenskap. Han har förmågan att skriva och tala så att alla förstår och har därmed lyckats öka intresset och nyfikenheten för stads- och trafikplanering i Sverige.
 • 2021 tilldelades Per Strömgren trafikpriset för hans breda kunskap och erfarenhet inom arbetet med trafik och transportfrågor, både nationellt och internationellt. Med sitt långa arbete i branschen har Per skapat bättre förutsättningar för framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikanter utifrån hållbarhetsmålen kring transportsystemet. Per har haft ett stort samarbete och engagemang med akademin där han på ett enastående sätt har undervisat och handlett studenter som skriver sina kandidat- och masterexamensarbeten. 
 • 2020 tilldelades Karin Brundell-Frej trafikpriset för hennes insatser inom forskningsvärldens och akademin där Karin har bidragit till viktiga beslutsunderlag om bland annat höghastighetståg, trängselskatt och klimatscenarier. Karin är även en uppskattad föreläsare och har därmed bidragit till att bredda intresset för trafikplanering samt lagt grunden för många studenters fortsatta utveckling inom branschen.
 • 2019 tilldelades Albania Nissan trafikpriset för hennes engagemang och förmåga att sprida kunskap och intresse inom trafikområdet. Inte minst engagemanget för att få fler studenter att välja trafikinriktningen på KTH och därmed främja en god framtid för branschen. Albania ser till att studenterna får en gedigen utbildning och kontakt med branschen. 
 • 2018 tilldelades Lars Strömgren trafikpriset för hans stora engagemang att ha utvecklat Cykelfrämjandet till en stark intresseorganisation som har stärkt hållbara transportslag i samhällsdebatten. Lars har med sin bakgrund som civilekonom i kombination med sin erfarenhet som trafikkonsult ett gediget kunnande i hur samhället kan erhålla stora vinster genom en förbättrad cykelinfrastruktur.
 • 2017 tilldelades Bengt Holmberg trafikpriset för att han i hela sitt yrkesliv spridit djup kunskap om kollektivtrafik. Bengt har innehaft flera nyckelroller inom kollektivtrafiken såsom lärare, generaldirektör för Kommunikationsforskningsberedningen, professor och konsult. Hans engagemang har fortsatt långt efter den ålder de flesta går i pension
 • 2016 gick trafikpriset till Anna Niska för hennes mångåriga arbete med att förbättra möjligheten för fler att välja att gå eller cykla. Med hjälp av forskning och datadrivna analyser har hon riktat fokus på vikten av drift och underhåll för gående och cyklister, vinter- såväl som sommartid.
 • Trafikpriset 2015 tilldelades Lars Nilsson för hans insatser i trafik- och samhällsplanering under de senaste 50 åren. Han har bidragit till att vi idag har en säkrare, mer miljövänlig och mer tillgänglig trafikmiljö i Sverige. Lars medverkande i framtagandet av TRAST, TRAST Guiden och Gångbar Stad har färgat hela trafikplaneringsområdet de senaste 10 åren.
 • Lena Smidfelt Rosqvist tilldelades priset 2014 både för hennes arbete för att få ett forskningscentrum för kollektivtrafik till Skåne och för hennes engagemang och driv för jämställdhet i vår tekniska bransch. Genomgående är hon en av dem som jobbar hårt för att koppla ihop forskning med praktik, vilket ger styrka till frågorna vi jobbar med.
 • 2013 tilldelades Leif Jönsson, trafikplanerare på Malmö Stad, trafikpriset med motiveringen att Leif under ett helt yrkesliv oförtrutet arbetat med cykelfrågor i både med- och motgång, och har avgörande bidragit till att Malmö är en av Sveriges bästa cykelstäder.
 • Trafikpriset 2012 gick till Dan Firth för sitt arbete med att leda arbetet med Stockholms nya trafikstrategi. Detta arbete har resulterat i en modern, framåtsyftande strategi för det framtida trafiksystemet i staden. Den inriktning som föreslås, med satsningar på mer yteffektiva transporter kommer när den genomförs att ytterligare befästa Stockholms plats som en av världens mest attraktiva städer.
 • Trafikpriset 2011 förärades Sven Ekman för hans outtröttliga arbete med att förbättra situationen för framför allt cyklister. Han har tidigt sett cyklismens potential när det gäller att minska trafikutrymmet, upprätthålla hälsan och förbättra luftkvalitén. Genom sin stora diplomatiska förmåga och möjlighet att se konsekvenserna av olika åtgärder för alla berörda parter har han också lyckats genomdriva tidigare omöjliga projekt.
 • Trafikpriset 2010 tilldelades Christer Hydén för att han under flera årtionden oförtröttligt genom sin forskning, som lärare, handledare och som agitator i den offentliga debatten, drivit frågan om en mänskligare trafik, särskilt för de oskyddade trafikanterna.
 • 2009 gick trafikpriset till Siv Sheele för att hon som statistiker ägnat en mycket stor del av sitt yrkesliv med att arbeta i gränslandet mellan trafik- och samhällsplanering. Siv har under många år framgångsrikt utvecklat modeller för städers och regioners framtida markanvändning och trafikefterfrågan. Genom hennes sätt att presentera modellerna på ett faktabaserat och pedagogiskt sätt har de kunnat användas i ett offentligt samtal med medborgare och politiker.
 • Trafikpriset 2008 tilldelades Jan Lundgren för sitt brinnande engagemang i civilingenjörsprogrammet i Kommunikations- och transportsystem (KTS) vid Linköpings universitet och den internationella mastersutbildningen i Intelligenta transportsystem (ITS).
 • 2007 års Trafikpris tilldelades Jonas Eliasson för hans bidrag till utvecklingen av kunskap inom trafikanalys och trafikplanering.
 • Trafikpriset 2006 tilldelades Lars Lindström för att han tidigt kombinerade en särskild känsla för färg och form med insikt om kollektivtrafikresenärers krav och önskemål och på så sätt satt avtryck i den nordiska kollektivtrafiken.
 • 2005 års Trafikpris utdelades till Torsten Bergh på Vägverket för tongivande insatser i råd, riktlinjer och kunskapsdokument för vägutformning och effektsamband.

Tidigare trafikpristagare har varit bl a Mats Améen, Roger Johansson, Staffan Widlert, Erdem Imre, Jan-Olof Berndtsson, Claes Tingvall, Agneta Ståhl, Hanne Weiss Lindenkrona och Lisa Warsén.