Trafikpriset

Trafikpriset delas ut en varje år i samband med föreningens årsdagar. Det delas ut till någon person, medlem eller ej, som arbetat med frågor som främjar föreningens syfte. Alla medlemmar kan nominera personer till Trafikpriset genom att mejla förslag till någon medlem i styrelsen. Senaste dag för nominering är den 31 december då styrelsen under februari månad beslutar om vem som ska få priset.

Trafikpriset 2019 tilldelas Albania Nissan med följande motivering:

För ditt engagemang inom trafikområdet där du verkar för att sprida kunskap och intresse. Inte minst genom ditt engagemang att få fler studenter att välja trafikinriktningen på KTH och därmed främja en god framtid för branschen. Albania ser till att hennes studenter får en gedigen utbildning och kontakt med branschen.

Tidigare stipendiater
 • 2018 tilldelades Lars Strömgren trafikpriset för hans stora engagemang att ha utvecklat Cykelfrämjandet till en stark intresseorganisation som har stärkt hållbara transportslag i samhällsdebatten. Lars har med sin bakgrund som civilekonom i kombination med sin erfarenhet som trafikkonsult ett gediget kunnande i hur samhället kan erhålla stora vinster genom en förbättrad cykelinfrastruktur.
 • 2017 tilldelades Bengt Holmberg trafikpriset för att han i hela sitt yrkesliv spridit djup kunskap om kollektivtrafik. Bengt har innehaft flera nyckelroller inom kollektivtrafiken såsom lärare, generaldirektör för Kommunikationsforskningsberedningen, professor och konsult. Hans engagemang har fortsatt långt efter den ålder de flesta går i pension
 • 2016 gick trafikpriset till Anna Niska för hennes mångåriga arbete med att förbättra möjligheten för fler att välja att gå eller cykla. Med hjälp av forskning och datadrivna analyser har hon riktat fokus på vikten av drift och underhåll för gående och cyklister, vinter- såväl som sommartid.
 • Trafikpriset 2015 tilldelades Lars Nilsson för hans insatser i trafik- och samhällsplanering under de senaste 50 åren. Han har bidragit till att vi idag har en säkrare, mer miljövänlig och mer tillgänglig trafikmiljö i Sverige. Lars medverkande i framtagandet av TRAST, TRAST Guiden och Gångbar Stad har färgat hela trafikplaneringsområdet de senaste 10 åren.
 • Lena Smidfelt Rosqvist tilldelades priset 2014 både för hennes arbete för att få ett forskningscentrum för kollektivtrafik till Skåne och för hennes engagemang och driv för jämställdhet i vår tekniska bransch. Genomgående är hon en av dem som jobbar hårt för att koppla ihop forskning med praktik, vilket ger styrka till frågorna vi jobbar med.
 • 2013 tilldelades Leif Jönsson, trafikplanerare på Malmö Stad, trafikpriset med motiveringen att Leif under ett helt yrkesliv oförtrutet arbetat med cykelfrågor i både med- och motgång, och har avgörande bidragit till att Malmö är en av Sveriges bästa cykelstäder.
 • Trafikpriset 2012 gick till Dan Firth för sitt arbete med att leda arbetet med Stockholms nya trafikstrategi. Detta arbete har resulterat i en modern, framåtsyftande strategi för det framtida trafiksystemet i staden. Den inriktning som föreslås, med satsningar på mer yteffektiva transporter kommer när den genomförs att ytterligare befästa Stockholms plats som en av världens mest attraktiva städer.
 • Trafikpriset 2011 förärades Sven Ekman för hans outtröttliga arbete med att förbättra situationen för framför allt cyklister. Han har tidigt sett cyklismens potential när det gäller att minska trafikutrymmet, upprätthålla hälsan och förbättra luftkvalitén. Genom sin stora diplomatiska förmåga och möjlighet att se konsekvenserna av olika åtgärder för alla berörda parter har han också lyckats genomdriva tidigare omöjliga projekt.
 • Trafikpriset 2010 tilldelades Christer Hydén för att han under flera årtionden oförtröttligt genom sin forskning, som lärare, handledare och som agitator i den offentliga debatten, drivit frågan om en mänskligare trafik, särskilt för de oskyddade trafikanterna.
 • 2009 gick trafikpriset till Siv Sheele för att hon som statistiker ägnat en mycket stor del av sitt yrkesliv med att arbeta i gränslandet mellan trafik- och samhällsplanering. Siv har under många år framgångsrikt utvecklat modeller för städers och regioners framtida markanvändning och trafikefterfrågan. Genom hennes sätt att presentera modellerna på ett faktabaserat och pedagogiskt sätt har de kunnat användas i ett offentligt samtal med medborgare och politiker.
 • Trafikpriset 2008 tilldelades Jan Lundgren för sitt brinnande engagemang i civilingenjörsprogrammet i Kommunikations- och transportsystem (KTS) vid Linköpings universitet och den internationella mastersutbildningen i Intelligenta transportsystem (ITS).
 • 2007 års Trafikpris tilldelades Jonas Eliasson för hans bidrag till utvecklingen av kunskap inom trafikanalys och trafikplanering.
 • Trafikpriset 2006 tilldelades Lars Lindström för att han tidigt kombinerade en särskild känsla för färg och form med insikt om kollektivtrafikresenärers krav och önskemål och på så sätt satt avtryck i den nordiska kollektivtrafiken.
 • 2005 års Trafikpris utdelades till Torsten Bergh på Vägverket för tongivande insatser i råd, riktlinjer och kunskapsdokument för vägutformning och effektsamband.

Tidigare trafikpristagare har varit bl a Mats Améen, Roger Johansson, Staffan Widlert, Erdem Imre, Jan-Olof Berndtsson, Claes Tingvall, Agneta Ståhl, Hanne Weiss Lindenkrona och Lisa Warsén.

Följ oss på