Sammandrag från nationella cykelkonferensen 2022

Den 24-25 augusti anordnade den nationella cykelkonferensen i Värnamo. Representanter från TF var på plats och njöt av trevliga och givande dagar med många spännande presentationer och panelsamtal. Dessutom underbart väder och fint arrangemang i Värnamo med trevliga cykelturer och en härlig kvällsbankett. Det var välgörande att vara på plats och träffa gamla och nya kollegor i branschen efter två års uppehåll av den nationella cykelkonferensen. 

Några spännande medskick från konferensen:

  • VTI/Nationellt cykelcentrum presenterade sitt regeringsuppdrag om nationellt mål för ökad cykling. I uppdraget ingår att ta fram målstruktur, föreslå indikatorer och ett system för uppföljning. Det övergripande målet är att cykelresornas andel av det totala antalet resor i Sverige ska öka till 20 % 2030 utan att andelen gång- och kollektivtrafikresenärer minskar. Därtill finns ett delmål om att antalet resor för barn i grundskoleåldern ska öka till 40 % 2030. Läs mer här.
  • Trafikverket presenterade det nationella cykelbokslutet för 2021 som tas fram av det nationella cykelrådet där Trafikverket står för ordförandeskapet. Kortfattat kan sägas att cyklingen i Sverige har minskat något på nationell nivå under det senaste året. Dock ligger cykelresandet fortsatt på en relativt hög nivå jämfört med för 5-10 år sedan. Läs cykelbokslutet här.   
  • I oktober 2021 fick Transportstyrelsen i uppdrag att utreda ett flertal regelfrågor på cykelområdet och om dessa skulle leda till att andelen resor med cykel ökar. Exempel på regeländringar som har analyserats är cykling mot enkelriktat, krav på avstånd vid omkörning av cyklister, möjligheter för cyklister att cykla i bredd, möjlighet till högersväng mot rött, möjlighet till allgrönt. Utredningen ska slutrapporteras den 31 oktober, men redan i somras släppte Transportstyrelsen en delredovisning som presenterades på cykelkonferensen. Där föreslås att det inte ska göras några regeländringar kopplat till cykling mot enkelriktat, omkörning och cykling i bredd. Läs delredovisningen här.
  • Trafikverket har publicerat en rapport om cykelleder för rekreation och turism. I rapporten beskrivs bl.a. hur en ansökan om utmärkning av nationella, regionala och lokala cykelleder för rekreation och turism går till, vad som krävs för att få en cykelled godkänd och skyltad samt hur processen ser ut från ansökan till färdig skyltad led. På presentationen fick vi veta att intresset för att skapa rekreationsleder har vuxit explosionsartat under de senaste åren. Trafikverket har fått in ett flertal ansökningar som ska hanteras inom kort. Läs rapporten här.  
  • SKR och Trafikverket har äntligen tagit fram en uppdaterad version av GCM-handboken från 2010. Liksom den tidigare versionen ger handboken konkreta råd för utformningen av nät, sträckor, korsningar och parkering samt anläggning, drift och underhåll. GCM-handboken riktar sig i första hand till planerare i kommuner och regioner. Den har stor påverkan på planeringen i många kommuner och används ofta som referens i kommunala styrdokument som hänvisar till GCM-handboken vad gäller standarder och kriterier. Därav är det oerhört viktigt att handboken är aktuell och ger rätt råd och vägledning. Ett intressant medskick från konferensen är att SKR har som ambition att låta GCM-handboken vara ett levande dokument som uppgraderas kontinuerligt. Läs den nya GCM-handboken här.