Möt våra resestipendiater

Ett viktigt syfte med Trafiktekniska föreningen är att utbyta erfarenheter och kunskaper mellan våra medlemmar. Som en del i det uppdraget delar föreningen ut stipendium för studieresor. I år har vi förmånen att dela ut två resestipendier till studieresor som v tror och hoppas får stor nytta för svenska kommuner i deras arbete med attraktiva bytespunkter och hållbara stadskärnor. 

Reflexen fick en pratstund med stipendiaterna Emil Frodlund och Prem Huq som har genomfört studieresor till Wien respektive Bryssel under våren 2023. Vi börjar med Emil som har varit i Wien och studerat användarupplevelsen och utformningen av den nyligen ombyggda Wien Hauptbahnhof.

Hej Emil och grattis till resestipendiet från Trafiktekniska föreningen! Vill du berätta lite kort om vem du är och vad du arbetar med till vardags?

- Stort tack! Jag är trafikkonsult på Ramboll sedan 10 år och arbetar med utredningar i olika skeden, framför med frågor som rör kollektivtrafik, cykel- och gång. Jag är också anlitad av intresseorganisationen Resenärerna som arbetar med att förbättra villkoren för kollektivtrafikresenärer, bland annat gällande kollektivtrafikens lagstiftning, organisering eller funktion. Som en del av uppdraget ingår jag även i styrelsen för den Europeiska paraplyorganisationen European Passengers’ Federation som arbetar med resenärsfrågor på EU-nivå. För tillfället arbetar jag mest i projektet Centralstaden, där jag är teknikansvarig för trafikfrågorna i det komplexa infrastruktur- och stadsutvecklingsprojektet, som handlar om att överdäcka spårområdet och bygga om Stockholms Centralstation.

Hur fick du idén till studieresa och vill du berätta lite kort om vad du har undersökt?

- När jag talade vid en spårtrafikkonferens i Wien för två år sedan fick jag möjligheten att besöka Wien Hauptbahnhof som byggts om för ett antal år sedan. Det är en imponerande välfungerande bytespunkt, mycket lättorienterad med korta gångvägar mellan trafikslagen och där resenärsservicen finns tydligt samlad i mitten av stationen. I förbindelsegångarna under spåren finns det dessutom en galleria i flera våningar med många olika butiker vilket gör det lätt för resenärer att utföra ärenden på väg från eller till tågen.

Vad hoppas du lära av studieresan och hur kommer informationen spridas till fler inom branschen?

- Studieresan kommer att dokumenteras och presenteras i en artikel i Reflexen samt vid årsdagarna 2024. Jag hoppas att kartläggningen av Wien Hauptbahnhof ska kunna inspirera svenska planerare till att utveckla våra kollektivtrafikknutpunkter och implementera mer kollektivtrafiknära och resenärsanpassad kringservice. 

Så har turen kommit till Prem Huq som har Bryssel som resmål med anledning av stadens radikala beslut om att förbjuda biltrafik i stadskärnan. 

Hej Prem och grattis till resestipendiet från Trafiktekniska föreningen! Vill du berätta lite kort om vem du är och vad du arbetar med till vardags?  

- Tack Trafiktekniska föreningen för resestipendiet! Mitt namn är Prem Huq, ett namn som äldre medlemmar i föreningen kanske känner igen från när jag satt i styrelsen och var en av två redaktörer för Reflexen. Idag arbetar jag som expert inom urban mobilitet på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Urban mobilitet är ett samlingsbegrepp för mina ansvarsområden som omfattar bland annat trafiksäkerhet, parkering, trafikreglering, digitalisering av transportsystemet, mikromobilitet och citylogistik.
Det jag gör om dagarna är att ha nära kontakt med kommuner och regioner samt att samverka med statliga myndigheter. Arbetet varierar mellan att svara på remisser från staten och delta i statliga utredningar, driva egna och delta i andras nätverk, hålla webbinarier, ta fram stödmaterial (till exempel handböcker) och erbjuda rådgivning till våra medlemmar. 

Hur fick du idén till studieresan och vill du berätta lite kort om vad du har undersökt?  

- Jag fick idén till studieresan efter att ha läst en artikel i Dagens Nyheter som handlade om att Bryssel har förbjudet biltrafik i city kärnan sedan 1 december 2022 för att bli av med genomfartstrafik som gör huvudstadens gator farliga och orsakar trängsel, buller och luftföroreningar. Åtgärden är i linje med ambitionen att göra stadens gator med säkra och tillgängliga för barn, äldre och besökare. Regeländringen som i princip innebär att all genomfartstrafik upphör är en del av en större satsning som går under namnet ”Good Move”, som går ut på att begränsa möjligheterna till att åka bil och ge mer plats åt fotgängare och cyklister. Syftet med resan är studera och jämföra möjligheterna för Sveriges kommuner att förbjuda genomfartstrafik för oönskade foton samtidigt som fordon som behöver angöra gatorna fortsatt får göra det. Jag kommer att studera själva åtgärden, dvs regeländringen men även hela programmet Good Move. 

Vad hoppas du kunna lära dig av studieresan och hur kommer informationen spridas till fler inom branschen?  

- Eftersom svenska kommuner är intresserad av att införa åtgärder i syfte att minska biltrafiken hoppas jag på att få goda exempel och framgångsfaktorer från Bryssel med mig hem. Informationen kommer att spridas vidare dels genom reseberättelsen till föreningens medlemmar, dels genom mina kommunala och regionala nätverket samt i samverkan med statliga myndigheter kopplat till min roll på SKR.

Emils och Prems reseberättelser kommer att publiceras i en artikel nästa år.