Studieresa till New York

Satsningen på gång, cykel och kollektivtrafik har gett snabbt resultatet. På bara några år har antalet cyklister i New York mer än fyrdubblats. Samtidigt har även antalet gående och kollektivtrafikresenärer ökat, vilket innebär att de nya resenärerna i första hand har hämtats från biltrafiken. Satsningen har även inneburit att områden som tidigare upplevdes som otrygga och ogästvänliga har utvecklats till populära tillhåll för stadsbor och besökare. På så sätt har arbetet bidragit till en ökad trygghet och tillgänglighet i staden. Satsningen marknadsförs i första hand som ett socialt projekt för ökad jämlikhet och jämställdhet. Även trafiksäkerhet, trygghet och folkhälsa lyfts fram som viktiga faktorer liksom att länka samman staden och motverka segregation.

Det finns mycket att inspireras av i New York, både vad gäller den fysiska planeringen och planeringsprocessen. New York har en lång tradition av aktiva medborgare och fastighetsägare som har ett stort inflytande på vad som sker i staden. Mer om detta finns att läsa i min reserapport på TF:s hemsida. I denna artikel har jag fokuserat på stadens arbete och listat tre områden som jag tycker är särskilt intressant att ta lärdom av.

  1. Utbyggnad av cykelinfrastruktur områdesvis

Det sker en snabb utbyggnad av cykelnätet i New York. Staden har en handlingsplan för cykelnätet som innebär en totalrenovering av cykelinfrastrukturen i område efter område. Det är ett spännande sätt att arbeta på som är både kostnadseffektivt och tidseffektivt. Arbetet sker i nära dialog med de boende och föregås av kampanjer och information för att öka förståelsen för störningar under byggtiden. Arbetet innebär att cykelnätet byggs ut i enklaver. Innan samtliga områden har åtgärdats kan det förekomma luckor mellan områdena, men inom ett och samma område är cykelnätet ofta heltäckande och utan saknade länkar. Jag har sällan eller aldrig sett ett så ”färdigt” resultat i svenska städer.

  1. Enkelriktade gator för bil- och cykeltrafik

En framgångsfaktor för utbyggnaden av cykelstråk i New York är att staden har ett utpräglat rutnätssystem med enkelriktade gator. Det innebär att cykelnätet kan byggas ut relativt enkelt genom att ersätta kantstensparkering alternativt ett körfält i vägbanan. Även cykelbanorna är i regel enkelriktade vilket innebär att det är förhållandevis okomplicerat att anpassa signalsystemet med ”grön våg” för cyklisterna. Enkelriktade gator är en vanlig struktur i amerikanska städer som möjliggör för en snabb utbyggnad av cykelnätet. Det vore intressant att se exempel på detta i svenska städer, inte minst i täta storstadsmiljöer där brist på gatumark ofta är en begränsande faktor vad gäller utbyggnaden av cykelinfrastrukturen.

  1. Tillfälliga lösningar

Tillfälliga lösningar är ett vanligt fenomen i New York. Det innebär att staden prövar provisoriska åtgärder som sedan utvärderas och analyseras innan beslut tas om en eventuell förlängning. Genom att använda sig av tillfälliga lösningar är det enklare att få gehör för åtgärder som innebär begränsningar för vissa målgrupper, exempelvis avstängning av gator för biltrafik. När åtgärden väl har prövats och utvärderats är det lättare att få gehör från allmänheten och politiken. I många fall är åtgärderna även önskemål från allmänheten och fastighetsägare vilket underlättar processen. Det är inspirerande att se vilka kreativa lösningar som går att åstadkomma på bara några få kvadratmeter asfalt. Det är även intressant att notera hur flitigt ytorna används, både av stadsbor och besökare. Här finns mycket att lära av New York och det vore intressant att se hur detta kan utvecklas även i svenska städer.

Läs hela reseberättelsen nedan...