Nytt regeringsuppdrag ska öka kunskapen om elektrifieringen av transporter

Regeringen har gett Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att bidra till kunskapsuppbyggnaden kring en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av transportsektorn. Inom ramen för uppdraget ska VTI ta fram ett kunskapsunderlag enligt följande.

  1. Beskriva hur digitalisering inklusive betydelsen av europeiska gemensamma dataområden, uppkoppling och innovativa lösningar ytterligare kan påskynda och effektivisera elektrifieringen inom transportområdet.
  2. Översiktligt analysera samspelet mellan energisystemet och transportsystemet, vilka eventuella hinder som finns och vilka lösningar som kan bidra till en ökad elektrifiering av transporter, t.ex. digitala lösningar som möjliggör att information om laddning, tillgänglighet, elpriser, nätkapacitet och möjligheter att lagra energi. I denna del av uppdraget ingår att identifiera goda exempel från andra länder. Med utgångspunkt i analysen ska VTI bedöma om det finns behov av och, om det bedöms lämpligt, utveckla metoder och arbetssätt för att påskynda elektrifieringen på ett samhällsekonomiskt och kostnadseffektivt sätt.
  3. Beskriva kostnader för olika aktörer och samhällsekonomiska effekter av elektrifiering med olika tekniker inom samtliga trafikslag, liksom befintliga finansieringsfrågor och möjliga affärsmodeller.
  4. Undersöka och analysera eventuella kunskapsunderskott avseende transportsektorns elektrifiering hos nyckelaktörer inom transportsystemet och vid behov lämna förslag på hur lärande och kunskapsutbytet mellan aktörer med betydelse för elektrifieringen kan öka.
  5. Beskriva elektrifieringen av sjöfarten i dag, befintliga styrmedel och vilka styrmedel som andra länder har genomfört för att påskynda elektrifieringen av sjöfarten.

Inom ramen för uppdraget ska VTI även understödja pågående arbete och initiativ kopplat till elektrifiering av regionala godstransporter genom att ta fram och förmedla forskningsbaserad kunskap, som kan bidra till att öka förutsättningarna för en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av de regionala godstransporterna.

Därutöver ska VTI även genomföra pilotprojekt och ta fram modeller för hur data i praktiken på bästa sätt kan tillgängliggöras, delas och nyttiggöras för att optimera planering, utveckling och drift av samt affärsmodeller för laddinfrastruktur. Arbetet ska leda fram till rekommendationer i syfte att underlätta för aktörer att samverka digitalt för att effektivisera planering, utveckling och drift av laddinfrastruktur. Syftet med pilotprojekten är att bidra till ett minskat fossilberoende och minskad klimatpåverkan samt att svenskt näringsliv kan möta en ökad efterfrågan på klimatneutrala produkter och transporter, vilket kommer att vara en viktig konkurrensfördel i ett globalt sammanhang.

Läs mer om uppdraget på Regeringskansliets hemsida.