Skriv ut

Stipendium för bästa examensarbete/C-uppsats

TF vill uppmuntra högskolestuderande som specialiserar sig inom trafik- och transportområdet. Detta gör vi bl.a. genom att årligen dela ut ett stipendium för bästa examensarbete. Arbetet ska vara godkänt som minst kandidatarbete eller C-uppsats motsvarande minst 15 högskolepoäng.

Det huvudsakliga arbetet för examensarbetet ska vara genomfört under kalenderåret före Trafiktekniska Föreningens årsmöte. Examensarbetet ska vara godkänt av den nominerade institutionen senast dagen för ansökan. Institutionen ska välja ut ett eller två arbeten och sända det till TF senast den 31 december. Hinner man inte kan man vara med året därpå. Uppsatsen ska skickas via e-post till .

Prissumman bestäms i samband med föreningens årsmöte och har de senaste åren varit 10 000 kr. Högtidlig utdelning av stipendium och diplom sker i samband med ärsmötet på TF-dagarna som normalt hålls i april.

Pris för 2018 års bästa examensarbete gick till Kajsa Ahlström, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Teknik och Samhälle, för arbetet "En rättvis fördelning av gatuutrymmet" med motiveringen

Examensarbetet behandlar ett intressant perspektiv gaturummet som offentligt rum, där utrymmet är till för både transporter och vistelse. Förutsättningarna för transporter förändras snabbt med anledning av miljökrav, fordonsutveckling och ökat anspråk på trygg och attraktiv miljö för oskyddade trafikanter. Jämlikhetsperspektivet bör därför tydligt beaktas vid planering, utformning, gestaltning och beslut om gators och platsers utformning. Ämnet är därför särskilt aktuellt i dagens stads- och infrastrukturplanering.

Regler för ansökan och tilldelning av stipendium för bästa examensarbete finns i Bilblioteket under Stadgar och regler

De flesta vinnande uppsatser finns att ladda ner i Biblioteket under Prisade examensarbeten.

Tidigare stipendiater