Potentialstudier visar cykelns fulla potential

Hur många kan cykla till jobbet inom 30 minuter? Vilken potential finns att flytta över bilresor till cykel? Vilka cykelstråk är viktigast att satsa på? Och vilka flaskhalsar finns i det nuvarande vägnätet?

Svaren kan fås med så kallade potentialstudier som genomförs i allt fler regioner runt om i Sverige. Här kommer en kort beskrivning av arbetet och resultatet från de regioner som har genomfört studierna.

Potentialstudier är ett sätt att undersöka hur många personer inom en region som kan nå sitt arbete inom olika tidsintervall och med olika färdmedel. Studien innebär en kartläggning av färdvägen mellan bostaden och arbetet som görs på individuell nivå för samtliga invånare i regionen. Därefter analyseras vilken färdväg som är den snabbaste för olika färdmedel, t.ex. bil, kollektivtrafik och cykel, och hur lång tid det tar med respektive färdsätt.

Majoriteten av alla invånare kan cykla till arbetet på 30 minuter

När Region Skåne genomförde sin första potentialstudie för snart fem år sedan var det den första i sitt slag i Sverige. Därefter har utvecklingen gått fort och med liknande studier gjorda i Gävleborg, Stockholm, Sörmland, Uppsala och Västra Götaland har mer än halva Sveriges befolkning analyserats och kartlagts.

Resultaten är hissnande och visar att majoriteten av invånarna har mindre än 30 minuters cykelavstånd till arbetet. I flera regioner, däribland Stockholm, Gävleborg och Sörmland, är siffran nästan 70 %. Där kan nästan hälften av alla invånare cykla till arbetet på bara 15 minuter, vilket gör cykeln till det snabbaste alternativet för arbetspendling – snabbare än både bil och kollektivtrafik.

Hur kan resultatet användas?

Potentialstudier gör det möjligt att se hur många personer som kan cykla till arbetet inom ett visst tidsintervall, t.ex. 30 minuter. Det gör det också möjligt att se vilka stråk i regionen som har störst potential för cykelpendling och vilka kapacitetsbrister som finns i det befintliga vägnätet.

Potentialstudien visar även vilka restidsvinster som kan åstadkommas genom att åtgärda bristerna och skapa nya cykelkopplingar. Därmed blir det enklare att prioritera vilka åtgärder som ska göras för att nå bästa möjliga resultat. Det ger underlag för mer effektiva satsningar och mer nytta för pengarna.

Viktigt argument för ökade satsningar

Studierna är också ett viktigt argument för ökade satsningar i cykelinfrastrukturen. Resultatet visar att det finns goda möjligheter att uppnå betydligt högre cykelandelar än vad som är fallet idag, om bara rätt satsningar görs i vägnätet.

Plötsligt framstår det inte längre som en utopi att nå de cykelflöden som finns i exempelvis Amsterdam och Köpenhamn. Särskilt med en fortsatt utveckling av antalet elcyklar som gör restiderna ännu kortare jämfört med vanliga cyklar.

Här kan du läsa om de olika potentialstudierna. Skåne, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland