gata i stockholm

Claes Tingvall – Global trafiksäkerhetskonferens

Den 19-20 februari stod Sverige värd för den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet. Konferensen ägde rum i samarbete med Världshälsoorganisationen och hade 1700 anmälda deltagare från mer än 140 länder. Det var det första mötet på global nivå som sammanförde trafiksäkerhet och Agenda 2030.

Claes Tingvall är mest känd som mannen bakom Nollvisionen, en strategi som revolutionerat trafiksäkerheten i Sverige och många andra länder. Sedan några år tillbaka är han seniorkonsult på AFRY, samt adjungerad professor vid Chalmers institution för mekanik och maritima vetenskaper.

I arbetet inför den trafiksäkerhetskonferensen tillsatte Trafikverket en akademisk expertgrupp, bestående av 13 internationella trafiksäkerhetsexperter. Ordförandeuppdraget gick till Claes Tingvall, som under en tid varit utlånad från AFRY för detta ändamål.

- Det är hedrande att ha fått ett sådant här uppdrag och det har varit mycket meningsfullt att få leda detta arbete, inte minst tack vare alla fantastiska kollegor i expertgruppen. Vi har arbetat ihop i lite mer än ett års tid, främst på distans, men även under tre fysiska möten i Paris, Tällberg och Vaxholm, säger Claes Tingvall. 

Expertgruppens arbete har nu mynnat ut i en rapport med nio rekommendationer för hur de globala hållbarhetsmålen kan bidra till en dramatiskt förbättrad trafiksäkerhet världen över. Expertgruppen menar att trafiksäkerhet hänger samman med flera andra mål inom Agenda 2030, då stärkt trafiksäkerhet leder till lägre bullernivåer och utsläpp, och samtidigt ökar jämlikheten genom förbättrad tillgång till jobb och utbildning samt skydd av trafikanter.

- Vi fick uppdraget att gifta ihop trafiksäkerhet med Agenda 2030, och därigenom integrera perspektiv som klimat, hälsa och rättvisa med trafiksäkerhet. Som en del av det har vi särskilt fokuserat på mål 12,6 som handlar om att uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder. Företag måste börja se till hela värdekedjan, från tillverkning och transport i andra länder till slutleverans, säger Claes Tingvall.

I rapporten konstateras att trafiksäkerhet är en nödvändighet för hälsa, klimat, jämlikhet och välstånd. Om barn inte kan gå eller cykla till skolan, utan att riskera sina liv, begränsas deras tillgång till utbildning. Om varor inte kan transporteras världen runt på ett säkert och hållbart sätt begränsas möjligheten till handel, ekonomisk utveckling och utrotning av fattigdom.”